TEAM BUIDING 2019 - CÔNG TY KHANG NGUYỄN

Công ty 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 sẽ tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong 2 ngày từ ngày 𝟎𝟐 / 𝟎𝟕 - 𝟎𝟑 / 𝟎𝟕 /𝟮𝟬𝟭𝟵 (𝑇ℎ𝑢̛́ 𝑏𝑎 - 𝑇ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛). Nên công ty sẽ ngưng hoạt động trong 2 ngày này.N
TEAM BUIDING 2019 - CÔNG TY KHANG NGUYỄN

Công ty 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 sẽ tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong 2 ngày từ ngày 𝟎𝟐 / 𝟎𝟕 - 𝟎𝟑 / 𝟎𝟕 /𝟮𝟬𝟭𝟵 (𝑇ℎ𝑢̛́ 𝑏𝑎 - 𝑇ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛). Nên công ty sẽ ngưng hoạt động trong 2 ngày này.
Ngày 𝟎𝟒 / 𝟎𝟕 /𝟮𝟬𝟭𝟵 công ty hoạt động lại bình thường.

Công ty gửi lịch thông báo này đến toàn thể quý đại lý - khách hàng để có kế hoạch lấy hàng và đặt hàng phù hợp không làm gián đoạn đến hoạt động kinh doanh cũng như mua bán.
Trân trọng.